Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Inkworx visueel vertalen, hierna aangeduid als “wij”, “ons” of Inkworx visueel vertalen”, en de klant, hierna aangeduid als “u” of “de klant”.

1. Definities

 Inkworx visueel vertalen: de eenmanszaak Inkworx visueel vertalen, gevestigd te Hoorn, ingeschreven in het handelsregister onder Inkworx Visueel Vertalen,  KvK-nummer 73658847.

– Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Inkworx visueel vertalen een overeenkomst aangaat of beoogt aan te gaan.

– Diensten: de door Inkworx visueel vertalen aangeboden diensten, waaronder maar niet beperkt tot illustraties, tekeningen, grafisch ontwerp en andere creatieve producten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Inkworx visueel vertalen  en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3. Offertes en overeenkomsten

3.1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte van Inkworx visueel vertalen, schriftelijk of elektronisch.

4. Prijs en betaling

4.1. De prijzen zijn exclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.

5. Auteursrecht en eigendom

5.1. Het auteursrecht van alle door Inkworx visueel vertalen geleverde diensten blijft eigendom van Inkworx visueel vertalen, tenzij anders overeengekomen.

5.2. De klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht op de geleverde diensten, zoals omschreven in de overeenkomst.

6. Annulering en wijzigingen

6.1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

6.2. Bij annulering is de klant een vergoeding verschuldigd voor reeds verrichte werkzaamheden.

6.3. Wijzigingen in de opdracht door de klant kunnen leiden tot aanpassing van de prijs en/of levertijd.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Inkworx visueel vertalen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of onvolledig verstrekte informatie door de klant.

7.2. De aansprakelijkheid van Inkworx visueel vertalen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Inkworx visueel vertalen.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen tussen Inkworx visueel vertalen en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Inkworx visueel vertalen